Characteristics of Atmospheric Circulation Anomalies and
Drought in Summer and Autumn in Hunan Province
ZHANG Jianming, LIAO Yufang, WU Hao, ZHANG Jianjun, ZHAO Hui
Journal of Arid Meteorology . 2018, (3): 353 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2018)-03-0353