Variation Characteristics of Precipitable Water over Hequ Region ofthe Upper Reaches of the Yellow River During 1981-2015
KANG Xiaoyan, MA Xueqian, HAN Huibang, ZHANG Boyue, WANG Lijun
Journal of Arid Meteorology . 2017, (6): 975 -983 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2017)-06-0975