Study of Soil Moisture Retrieval Based on Landsat ETM+ Image Data in the Bailongjiang Basin
XIA Yanqiu1,MA Jinhui1,QU Chuang2,WANG Tianxiang1
Journal of Arid Meteorology . 2015, (2): 213 -219 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2015)-02-0213