Loca ting Seed ing Position in a Convective Prec ip ita tion
JIN  Hua, HE  Hui, ZHANG  Qiang
J4 . 2008, (1): 52 -56 .