Meteorolog ica lDa ta Qua lity Con trol and Clima tic Change in Ha idong Area of Qingha i Prov ince
LEI Sheng-Guo, SHI Xin-Ge, LIU Rong-Na, HE Zhuo-Ma
J4 . 2008, (1): 35 -40 .