Study on characteristics of severe drought event over Yangtze River Basin in summer of 2022 and its causes
LI Yiping, ZHANG Jinyu, YUE Ping, WANG Suping, ZHA Pengfei, WANG Lijuan, SHA Sha, ZHANG Liang, ZENG Dingwen, REN Yulong, HU Die
Journal of Arid Meteorology . 2022, (5): 733 -747 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2022)-05-0733