Research on temporal and spatial distribution of cloud macro and micro characteristic parameters in Qinghai Province based on FY-2G data
ZHANG Pengliang, ZHU Shizhen, GONG Jing, ZHAO Bingyu, WANG Bin, ZHANG Boyue, HOU Yonghui
Journal of Arid Meteorology . 2022, (4): 624 -636 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2022)-04-0624