Characteristics of Doppler radar products of strong hails under different weather classification in Hedong region of Gansu Province
LEI Yu, HUANG Wubin, LI Qian, HUANG Yuxia, ZHANG Junxia, LIU Na
Journal of Arid Meteorology . 2022, (2): 234 -243 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2022)-02-0234