Water vapor source and transport characteristics of rainstorm processes in warm season on southern slope of the Tianshan Mountains
ZHUANG Xiaocui, LI Boyuan, ZHAO Jiangwei, LI Jiangang, ZHANG Linmei
Journal of Arid Meteorology . 2022, (1): 30 -40 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2022)-01-0030