Discussion on drought monitoring and evaluation technology in the Heng-Shao drought corridor
PENG Shuangzi, LIU Xinmiao, CHEN Tao, YANG Min, XU Di, KUANG Yufei, XIAO Meiying
Journal of Arid Meteorology . 2021, (06): 894 -899 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2021)-06-0894