Characteristics of a Persistent Sea Fog Process over the Qiongzhou Strait in February 2018
FENG Xiao,LI Xun,YANG Wei,ZHANG Chunhua
Journal of Arid Meteorology . 2021, (5): 785 -795 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2021)-05-0785