Contributions of Climate Changes and Human Activities to Runoff Change in the Taizihe Basin
LIU Mingyan, FANG Yihe, SUN Fenghua, ZHAO Chunyu, HOU Yiling, CUI Yan, ZHOU Xiaoyu
Journal of Arid Meteorology . 2021, (2): 244 -251 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2021)-02-0244