Causes Analysis of a Heavy Rainfall Associated with Typhoon and Forecast Difficulties in Northeastern Zhejiang
CHEN Youli, QIAN Yanzhen, PAN Lingjie, DUAN Jingjing, ZHENG Meidi
Journal of Arid Meteorology . 2018, (2): 272 -281 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2018)-02-0272