Climatic anomalous features and major meteorological disasters in China in summer of 2021
TANG Yi, CAI Wenyue, ZHAI Jianqing, WANG Suping, LIU Yuan, CHEN Yixiao, GAO Ge, WANG Guofu
Journal of Arid Meteorology . 2022, (2): 179 -186 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2022)-02-0179